News Social Responsibility

Survey : Jomtien Beach @ PATTAYA

สำรวจและเตรียมกิจกรรม 
สำหรับงานปฐมนิเทศนักศึกษาและปัจฉิมนิเทศศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561
โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ ชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

วันที่เดินทางสำรวจ : 7-8 กรกฎาคม 2561
ผู้สำรวจ : อ.กฤษ และนักศึกษา XMIE รุ่น 21

รายงานการสำรวจและเตรียมการ : Survey-July2018-XMIE21.pdf << คลิกที่นี้